กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.pattanadownload.com เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

>>(ร่าง) แนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

พร้อมเอกสารประกอบแสดงความคิดเห็นคู่มือแนวทางการดำเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

**1.(ร่าง) แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรที่จัดการศึกษาเป็นระดับ

**2.(ร่าง) แนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดยใช้หลักฐาน

**3.(ร่าง) แนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ แบบไม่มีหลักฐาน

**4.(ร่าง) การเทียบโอนผลการเรียนด้วยวิธีการทดสอบหน้าจอ

**5.เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น (ร่าง) แนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ

***********************************************************************

>> คู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

>> โปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

>> รูปรับใบประกาศการอบรมขับเคลื่อนการทำแผนรายบุคคล #รุ่นที่ 1 #รุ่นที่ 2

>> เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่ Application NFE Brief

>> ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต

(รายวิชาเลือกบังคับ) พร้อมคำอธิบายรายวิชา ทั้ง 3 ระดับการศึกษา หลักสูตร 2551

>> ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1
และ
ครั้งที่ 2/2559

>>ระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

>> รายงานจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

>> ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1/2559

>> ตัวอย่าง แผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

>> การดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559

>> หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)

>> การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

>> กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>