กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ
เอกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.pattanadownload.com
เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น
**********************************************************************************************

>> ระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

>> รายงานจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

>> คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และคำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต (รายวิชาเลือกบังคับ) ทั้ง 3 ระดับการศึกษา

>> ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน

>> ตัวอย่าง แผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

>>การดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559

>>หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)

>>การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

>>กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

******************************************************** >> ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รายวิชาเลือกบังคับ

*********************************************************