กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.pattanadownload.com เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

>> แบบสอบถามข้อมูลการเทียบระดับการศึกษา

>> ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต (รายวิชาเลือกบังคับ)

>> ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1
และ
ครั้งที่ 2/2559

>>ระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

>> รายงานจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

>> คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และคำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต (รายวิชาเลือกบังคับ) ทั้ง 3 ระดับการศึกษา

>> ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1/2559

>> ตัวอย่าง แผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

>> การดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559

>> หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)

>> การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

>> กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>